Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
pharm@entc.com.ua
ISSN 2519-4844 (print)
ISSN 2519-4852 (online)

Вимоги до оформлення статті

1

Типи статей

До розгляду для публікації у журналі «ScienceRise: Pharmaceutical Science» приймаються:

експериментальні статті: наукові роботи повинні містити глибокі та якісні інноваційні дослідження, бути науково обґрунтованими та спрямованими на використання їх у практичній фармації, надавати важливі відомості широкому колу вітчизняного і міжнародного наукового товариства. В експериментальних статтях має бути присутній теоретично обґрунтований дизайн експерименту, коректна інтерпретація результатів проведеного дослідження та висновки, спрямовані на практичне використання одержаних результатів.

оглядові статті: наукові роботи повинні містити критичний огляд та ретроспективний аналіз вітчизняної та іноземної літератури за останні роки щодо тематики дослідження за найбільш актуальними проблемами практичної фармації. Мінімальна кількість джерел для
оглядової статті – 100.

короткі повідомлення: наукові роботи містять результати досліджень без детального опису експерименту і мають на меті швидке інформування про практичний результат. Віднесення публікації до короткого повідомлення проводиться на етапі подання статті, про що робиться відповідна помітка.

У всіх статтях повинні бути дотримані правила біоетики

Для ліцензійного програмного забезпечення, яке було використано при проведенні дослідження, повинні бути вказані номери ліцензій.
Коли Ви надсилаєте рукопис до журналу «ScienceRise: Pharmaceutical Science», його зміст не повинен збігатися з будь-якими іншими Вашими рукописами або рукописами Ваших співавторів, які знаходяться на розгляді або прийняті до публікації в інших журналах.

Додатки та додаткові матеріали

Автори, які бажають опублікувати електронні додаткові матеріали до своєї статті (файли Excel, зображення, аудіо- та відеофайли), можуть відправити ці файли разом з рукописом.

2

Вимоги до оформлення тексту

Формат сторінки – А4, книжкова
Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифту – 14
Інтервал – 1,5
Абзацний відступ – 1,25 мм
Вирівнювання – по ширині
Поля документа – 20 мм з усіх боків
Обсяг – від 10 сторінок
Мова статті при поданні: українська, російська, англійська
Мова публікації: англійська

3

Структура статті

УДК
НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... українською та російською мовами
Ім'я Прізвище, Ім'я Прізвище.... англійською мовою
 
Анотація українською, російською та англійською мовами (1800-1900 знаків з пробілами).
В анотації необхідно виділити розділи: мета, матеріали і методи, результати, висновки
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (10 слів)
 
Основні розділи статті:

  1. Вступ
Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини, за якими Ви їх проводите.
У розділі статті "Вступ" також необхідно надати порівняння аналогічних фармацевтичних систем в інших країнах.
У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).
Необхідно дати відповідь на питання: «Яке питання / проблема вивчається і чому це актуально?»
Цей розділ статті також повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.
Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:
 1. Що саме не було вивчено попередниками?
 2. Чому це важливо було вивчати?
Дана частина розділу пишеться на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії та до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел повинна бути не менше 70 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковою при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто вказівка того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо).

ПОРАДА: Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнаровской бібліотеки. Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою.
Необхідно висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, не зайняту іншими вченими в даній проблемі.
Важливо!Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому що цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!
Мета дослідження. Формулювання мети дослідження повинно бути виконано так, щоб стало зрозумілим, яким чином можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на питання: «що саме потрібно зробити, щоб усунути прогалину знань, пов'язану з наявністю невирішених іншими вченими частин загальної проблеми? »)
Мета дослідження, що формулюється автором, може являти собою і формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.
 
  2. Планування (методологія) досліджень
У розділі наводиться наукове обґрунтування вибору матеріалів (об'єктів), методів дослідження і послідовності виконання експерименту для досягнення поставленої мети.
Для планування наукових досліджень автори повинні використовувати основні принципи концепції Quality by design та / або аналіз ризиків для досягнення поставленої мети.
Планування експерименту реалізовується за допомогою розрахунків, діаграм, дерева рішень тощо.
 
  3. Матеріали та методи
У цьому розділі статті необхідно детально описати всі матеріали, які використовувалися в дослідженні з висвітленням джерела отримання; обладнання та методи (методики), за допомогою яких проводилися дослідження.
Матеріали і методи повинні бути описані настільки детально, щоб дослідження можна було повторити.
Даний розділ необхідно структурувати відповідно до наступного опису результатів та їх обговорення.
При проведенні аналітичних досліджень слід докладно описати пробопідготовку зразків.
Рецензент може попросити первинні дані у авторів (спектри, хроматограми тощо) при сумнівній або некоректній, на його думку, інтерпретації даних.
Всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE і проводитися відповідно до керівних принципів Директиви ЄС 2010/63 / EU про захист використовуваних тварин для наукових цілей.
Для дослідження, в якому учасниками є люди, автори повинні визначити комітет, який схвалює дослідження, переконатися, що робота була проведена відповідно до Кодексу етики Всесвітньої медичної асоціації (Гельсінська Декларація) і включити в свій рукопис заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди від усіх учасників.
Проспективні клінічні випробування повинні бути зареєстровані до початку реєстрації пацієнтів або в аналогічному загальнодоступному сховищі (випробування, в яких основною метою є визначення фармакокінетики, є виключенням).
Для опису біологічних зразків людини ми рекомендуємо звернутися до керівних принципів звітності BRISQ (звітність за біологічними зразками для підвищення якості дослідження) і забезпечити надання характеристик як мінімум рівня 1.
Публікація зображень учасників при дослідженнях на людях. При публікації ідентифікованих зображень учасників дослідження автори повинні включити в опубліковану статтю заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди на публікацію зображень. Всі розумні заходи повинні бути прийняті для захисту анонімності пацієнта. Чорні смуги над очима не є прийнятним засобом анонімізації. У деяких випадках ми можемо наполягати на отриманні доказів інформованої згоди авторів. Зображення без відповідної згоди будуть видалені з публікації.
Рукописи, в яких повідомляється про експерименти, пов'язаних з використанням людських ембріонів і гамет, людських ембріональних стовбурових клітин і пов'язаних з ними матеріалів, а також клінічне застосування стовбурових клітин, повинні включати підтвердження того, що всі експерименти були виконані згідно з відповідними керівними принципами і правилами.
Рукопис повинен включати етичну заяву, в якій вказані інституційні та / або ліцензійні комітети, які схвалювали експерименти і описують будь-які відповідні деталі.
Експерименти з рослинами або мікроорганізмами, взятими з-за меж країни авторів, повинні були проводитися зі спеціальним дозволом.
  Ботанічна ідентичність.Для кожної лікарської рослини, що культивується, повинна бути встановлена та задокументована її ботанічна ідентичність — наукова назва (сорт, вид, підвид/різновид, автор та родина). Також повинна бути зазначена загальна назва (за наявності такої) місцевою та англійською мовами. За необхідності слід також вказувати іншу відповідну інформацію, зокрема назву культурного сорту рослини, її екотип, хемотип та фенотип.
Для культурних сортів рослин, доступних у продажу, треба зазначати її назву, а також дані постачальника. У випадку збирання, розведення, розповсюдження та вирощування лендрейсів у певному регіоні, лінію слід описувати за її місцевою назвою, із зазначенням джерел походження насіннєвого, рослинного або паросткового матеріалу.
  Селекція лікарських рослин. Де це прийнятно, види або ботанічні різновиди, які відбираються для культивування, повинні відповідати тим, що вказані у національній фармакопеї або рекомендовані іншими авторитетними національними документами країни кінцевого споживача. За відсутності таких національних документів вибір видів або ботанічних різновидів слід здійснювати на основі фармакопеї чи інших авторитетних документів інших країн. У випадку, коли лікарські рослини розглядаються вперше, зразки або ботанічні різновиди, відібрані для культивування, мають бути визначені та документально описані як сировина, що застосовується або описана у традиційній медицині країни походження.
Аналітичні дані повинні бути статистично оброблені з використанням відповідних програм.
При встановленні структури речовин автори повинні надавати достатню експериментальну інформацію, зокрема, наявні 1H і 13C ЯМР-спектри, рентгенівські кристалічні структурні визначення необхідні для комплексів металів.
Автор несе відповідальність за подання коректної хімічної номенклатури і термінології.
Повинно бути надано точний опис кожного набору даних, який показаний і повинен включати кількість біологічних повторів, кількість виконаних експериментів, а також опис і використання відповідних статистичних методів. Для перевірки значущості відмінностей в результатах слід використовувати відповідні статистичні методи. Термін «значущий» не слід використовувати, якщо не було проведено статистичний аналіз, і слід вказати значення ймовірності, що використовується для визначення значущості (зазвичай значення р). Рукописи, подані без доказів відтворюваності, будуть відхилені без офіційного розгляду.
  4. Результати дослідження 
Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти.
Не слід дублювати дані, які наведені на рисунках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених на рисунках і в таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде на рисунку / в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному рисунку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.
Уникайте надмірних рисунків і таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць і рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.
Всі наведені результати, які вимагають повторних випробувань, повинні бути статистично оброблені. Розробка методик аналізу і / або технології повинні супроводжуватися валідаційною характеристикою.

  5. Обговорення результатів дослідження 
У цьому розділі статті необхідно:
 • Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
 • Порівняти Ваші результати з результатами інших досліджень – наскільки може бути зазначено їх відповідність? Якщо немає, обговорити причини відмінностей. Надати порівняння аналогічних фармацевтичних систем в інших країнах.
 • Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
 • Описати, як отримані результати дослідження можуть бути впроваджені на практиці.
 • Обов'язково необхідно коротко описати обмеження Вашого дослідження і привести його можливі недоліки (це ні в якій мірі не применшить значимість Вашого дослідження, зате покаже, куди потрібно рухатися в подальшому Вам чи Вашим колегам).
 • Описати, чим Ваші результати можуть бути практично корисні і в яких саме умовах.
  6. Висновки
В даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати по Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій меті дослідження. Це означає, що висновки повинні відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити заключення про наукову новизну і можливість практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.

Конфлікт інтересів
Необхідно вказати відсутність або наявність конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів необхідно конкретизувати.

Подяки (при наявності)
Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

Література
список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА (джерела надаються мовою оригіналу).

References
список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА (джерела подаються англійською мовою (за наявності) або транслітом (при відсутності перекладу на англійську мову в джерелі).


Для кожного з авторів необхідно вказати відомості англійською, українською та російською  мовами.

Поштова адреса для відправки друкованого примірника журналу
(якщо Вам необхідно придбати друкований екземпляр журналу)
Обов'язкова умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 10.3 ліцензійного договору.
Оформлення у відповідності з прикладом:
Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел.: +38050-00-00-000

Потенційний рецензент:
ПІБ
місце роботи
Контактний E-mail

Потенційний рецензент не повинен:
4

Вимоги до оформлення рисунків

 • Перед рисунком в обов'язковому порядку повинне бути посилання на рисунок у вигляді рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а. Перед рисунком повинна бути посилання на рисунок (в тому ж розділі/підрозділі, що і сам рисунок)
 • Підрисунковий підпис повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка. 
  Якщо рисунок складається з декількох підрісунков, то підпис до рисунку повинен виглядати наступним чином: Рис. 1. Назва рисунка: а – назва першого підрисунка; б – назва другого підрисунка...
 • Якщо на рисунку є позначення, скорочення або абревіатури, розшифрування яких не було надане раніше в тексті, то в підрисунковому підписі повинні бути пояснення. Наприклад, на рисунку зображено три графіка, які відповідно позначені цифрами 1, 2 і 3. Тоді підпис до рисунку повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка: 1 – графік 1; 2 – графік 2; 3 – графік 3.
 • Всі підрисункові підписи повинні бути частиною тексту.
 • Рисунки повинні мати обтікання «В тексті».
 • Написи на рисунку не повинні бути жирними або похилими.
 • Всі написи на рисунку повинні бути написані одним шрифтом і одним розміром. Виняток - скріншоти тих програм, які не дозволяють редагувати шрифт.
 • Індекси на рисунку повинні мати такий самий вигляд, як і індекси в тексті.
 • На графіках підписи осей повинні бути віднесені від шкал на однакову відстань не менше 0,5 см.
 • Щонайменше один розмір (висота або ширина) у підрисунків має бути одинаковим. У підрисунків, розташованих горизонтально, повинна бути одна висота, у розташованих вертикально - ширина.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • Рисунки повинні бути хорошої якості (не менше 300 dpi). Написи на рисунках повинні бути чіткими і легко читатися, лінії рисунка не повинні розпливатися. На рисунку не повинно бути шумів.
 • Для того щоб зробити рисунки у хорошій якості Ви можете скористатися нашими відеоуроками за посиланням.

Image
Image
 • Редакція залишає за собою право відхилити роботу в разі відмови авторів надати вихідні файли рисунків, щоб уникнути фальсифікації даних (dwg - для креслень KОМПАС, SolidWorks, AutoCad, cdr - для файлів CorelDRAW, xls / xlsx - для Excel і т.д.).

5

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не має містити порожніх клітинок.
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 • Всі таблиці мають бути розташовані вертикально (на книжковій орієнтації листа в
  програмі Word).
6

Вимоги до оформлення формул

 • Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType.
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4).
 • Формули мають бути пронумеровані.
 • Формула є частиною тексту, тому після формули має стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.
7

Оформлення списку використаної літератури

 • Джерел повинно бути не менше 20.
 • Література повинна використовуватися переважно за останні 5-10 років. Слід уникати цитування підручників, довідників, науково-популярних інтернет-сайтів, енциклопедій тощо. Не менш 70 % використаної літератури повинні представляти дослідження зарубіжних авторів.
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %.
 • Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі.
 • Використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо.
 • Посилання мають йти за порядком згадування у статті.
 • На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
 • Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно стандарту АРА.
 • У списку посилань не менше 60 % повинно бути на іноземні джерела. Щоб знайти актуальні іноземні джерела за Вашою тематикою Ви можете скористатися даним відео
8

Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Просимо оформити відомості про кожного автора згідно прикладу нижче (в чіткій послідовності):

Англ.

Укр.

Рос.

Oleksij Fomin

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Cars and Carriage Facilities

State University of Infrastructure and Technologies

Kyrylivska str., 9, Kyiv, Ukraine, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946 

Contact tel.: 095-000-00-00

Number of articles in national databases –
355

Number of articles in international databases –
59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin   

  

Фомін Олексій Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Державний університет інфраструктури та технологій

вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Україна, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактний тел.: 095-000-00-00

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 355

Кількість статей в міжнародних базах даних – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

 

Фомин Алексей Викторович

Доктор технических наук, профессор

Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»

Государственный университет инфраструктуры и технологий

ул. Кириловская, 9, г. Киев, Украина, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактный тел.: 095-000-00-00

Количество статей в
общегосударственных базах данных – 355

Количество статей в международных
базах данных – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

 

9

Ознайомтесь з вимогами рецензентів

Перш ніж надіслати статтю, ознайомтесь з вимогами, за якими оцінюють Вашу статтю наші рецензенти, та перевірте, чи відповідає Ваша робота вимогам

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

Термін виконання 30–40 днів
 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування

*Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування

РЕДАГУВАННЯ **

Термін виконання 3–14 днів
 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування

**Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами

 1. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

 • Про вихід журналу в світ повідомляється автору по електронній пошті

 • Друкований екземпляр журналу буде відправлений "Новою поштою" за адресою, вказаною в п. 10.3 ліцензійного договору. Згідно з умовами оплати публікації друкований примірник журналу оплачується окремо

 • Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві
Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

pharm@entc.com.ua
Image
Image
Image